Onze praktijk voor eerlijk zakendoen

Waarden als betrokken, met oog voor kwaliteit en verantwoordelijk passen bij het familiebedrijf VanDrie Group. Dat betekent dat we ook eerlijk zaken willen doen. We verwachten hetzelfde van onze zakelijke partners.

Onze zakelijke relaties
We willen eerlijke, betrouwbare en wederkerige relaties aangaan met onze zakenpartners. Partners die onze standaarden erkennen en respecteren, bijvoorbeeld als het gaat om integriteit en due diligence (gepaste zorgvuldigheid). We houden ons het recht toe om audits uit te voeren bij zakelijke partners om onze eigen due diligence aanpak te toetsen. Van onze zakenpartners verwachten we dat ze hun activiteiten eerlijk en op een competitieve manier uitoefenen, in lijn met mededingingsvereisten. We aanvaarden geen gedrag dat bedoeld is om anderen te misleiden. We verwachten van onze zakenpartners dat zij fraude,
witwassen en de financiering van terrorisme te allen tijde voorkomen en de noodzakelijke maatregelen nemen dit te borgen.

Respect in elke schakel van ons voedselsysteem
We willen dat onze zakelijke partners voldoen aan de laatste eisen, of dat nu wettelijke vereisten of onderling afgesproken normen zijn. We vinden het belangrijk dat inbreuken op dierenwelzijn, milieu en/of voedselveiligheid worden voorkomen en vereisen de inzet hiertoe van onze partners. We verwachten van onze partners dat zij zich inzetten voor veilige werkomstandigheden, waar dan ook in de keten. We verlangen dat onze zakenpartners internationaal erkende mensenrechten respecteren. We accepteren geen discriminatie, grensoverschrijdend gedrag of intimidatie. Evenmin tolereren we het gebruik van kinder- en dwangarbeid.

Belangenconflicten voorkomen
We vragen onze zakenpartners om elke mogelijke blijk van belangenconflict te vermijden en volledige openheid te geven als er een mogelijk conflict zou kunnen ontstaan. We accepteren geen enkele vorm van omkoping. We eisen van onze zakenpartners dat ze niemand iets van waarde schenken of beloven, met als doel een zakelijke beslissing ten behoeve van de VanDrie Group te beïnvloeden.

Eerlijke communicatie
We willen communiceren op een open, respectvolle en prudente manier. Gezamenlijk met onze zakenpartners willen we zorgen dat alle confidentiële informatie goed beschermd wordt en ongeautoriseerde openbaarmaking wordt voorkomen. We respecteren de privacyrechten van onze zakenpartners en verwachten hetzelfde van hen.

Meld afwijkingen
Als u vermoedt dat de VanDrie Group, één van de dochterorganisaties, medewerkers of een derde partij waarmee de VanDrie Group zaken doet, niet handelt conform deze praktijk van eerlijk zakendoen of wet- en regelgeving niet eerbiedigt, meld dit dan bij de directie van desbetreffende dochterorganisatie of bij de Director Corporate Affairs van de VanDrie Group. Komt u er niet uit of is de situatie zo dat u anoniem een melding wilt doen? Neem in dat geval contact op met onze Speak Up-webservice beschikbaar via : www.vandriegroup.nl.  

  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding